Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9, art. 403 ust. 2, 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815 i poz. 2087) w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VI/53/2019 w ten sposób, że w załączniku do tej uchwały określającym „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków" w § 3 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 3) dla przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków ustala się sumę kosztów wymienionych w pkt. l oraz kwotę ryczałtu w wysokości 7.000 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i  (105,46KB)

PDFUchwała Nr XXI/172/2019 - protokół głosowania (33,46KB)