Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 212, 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193, 2245, z 2019 r. poz. 525, 1287, 1495, 1951) uchwala się, co następuje:

§ 1. . Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. W związku z dokonanymi zmianami zmniejsza się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego o kwotę 875.383,80 zł i ustala przychody w wysokości 7.523.361,30 zł. § 6. W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. (637,13KB)

PDFUchwała Nr XXI/169/2019 - protokół głosowania (33,08KB)