Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr uchwała nr XLVII/427/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5399). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice (222,24KB)

PDFUchwała Nr XXI/163/2019 - protokół głosowania (33,14KB)