Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice

9 stycznia  2020 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy w Pabianicach odbędą się obrady XXIII sesji Rady Gminy Pabianice.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 5. Przedłożenie projektu budżetu gminy Pabianice na 2020 r. „oraz głosowanie nad autopoprawką Wójta Gminy do projektu budżetu i wnioskami Komisji” 
 6. Przedłożenie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2020 r.  
 7. Przedłożenie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały  o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice 
 8. Przedłożenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice  z przeprowadzonych kontroli w 2019 r. 
 9. Przedłożenia  harmonogramu pracy Rady Gminy Pabianice na 2020 rok. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2020 r. - Uchwała Nr XXIII/A/2020
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 Uchwała Nr XXIII/B/2020
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. - Uchwała Nr XXIII/C/2020 
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr XXIII/D/2020   
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – Uchwała Nr XXIII/E/2020 
  6. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – Uchwała Nr XXIII/F/2020   
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków – Uchwała Nr XXIII/G/2020    
 11. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 
 12. Komunikaty i sprawy różne. 
 13. Zamknięcie obrad sesji.