Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506,1309, 1571, 1696,1815) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r., poz. 2016, 2435, z 2019 poz. 730, 1495, 1696,2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 885) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i wa (296,11KB)

DOCXXXIII/182/2020 - Załącznik nr 1 (9,09KB)

DOCXXXIII/182/2020 - Załącznik nr 2 (6,30KB)

PDFUchwała Nr XXIII/182/2019 - protokół głosowania (33,27KB)