Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. § 2. Gmina Pabianice świadczy dodatkowe usługi użyczenia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne o następujących pojemnościach i dla następujących frakcji odpadów: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik o pojemności 0,12 m (120 l),
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne - pojemnik o pojemności 0,12 m 3 (120 l).
§ 3. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 2 należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór stanowi załącznik do uchwały. 2. Usługa użyczenia dodatkowego pojemnika będzie wykonana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono deklarację.
3. Deklarację, o której mowa w ust.1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie:
1) papierowej w Urzędzie Gminy Pabianice lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem na elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu Gminy Pabianice skrytka ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka_ESP, jako załącznik w formacie plików pdf, doc i podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
4. Wzór deklaracji w formie elektronicznej w pliku pdf, doc zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice . Formularz deklaracji w wersji papierowej udostępnia się w Urzędzie Gminy Pabianice.
§ 4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uiszczania miesięcznej opłaty za korzystanie z usług dodatkowych w następującej wysokości: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi,
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz.1391). § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, spos (231,15KB)

DOCXXXIII/181/2020 - Załącznik nr 1 (10,80KB)

PDFUchwała Nr XXIII/181/2019 - protokół głosowania (33,34KB)