Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Pabianice w terminie: 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie:
1) papierowej w Urzędzie Gminy Pabianice lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem na elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu Gminy Pabianice skrytka ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka_ESP, jako załącznik w formacie plików pdf, doc i podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
§ 3. Wzór deklaracji w formie elektronicznej w pliku pdf, doc zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice . Formularz deklaracji w wersji papierowej udostępnia się w Urzędzie Gminy Pabianice. § 4. Traci moc uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 4312). § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (232,27KB)

DOCXXXIII/180/2020 - Załącznik nr 1 (12,24KB)

PDFUchwała Nr XXIII/180/2019 - protokół głosowania (33,15KB)