Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a, art. 6l ust. 1 i ust. 2 i art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 22,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. Zwalnia się w części stanowiącej 10 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. § 4. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, z dołu w następujących terminach: 1) za m-ce I,II,III - do 10 kwietnia każdego roku;
2) za m-ce IV,V,VI - do 10 lipca każdego roku;
3) za m-ce VII,VIII,IX - do 10 października każdego roku;
4) za m-ce X,XI,XII - do 10 stycznia następnego roku.

§ 5. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pabianice. 2. Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywać się będzie również w drodze inkasa.
3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
4. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 10% pobranych kwot.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2176), uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódź z 2019 r. poz. 3274) oraz uchwałę Nr XII/91/2019 Rady gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice, z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania w części dotyczacej załacznika (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r. poz. 4104). § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (182,75KB)

DOCXXXIII/179/2020 - Załącznik nr 1 (6,41KB)

PDFUchwała Nr XXIII/179/2019 - protokół głosowania (33,23KB)