Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2020. § 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 49.631.383,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 49.631.383,00 zł;
2) dochody majątkowe – 0,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.235.996,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 50.126.383,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 45.226.945,34 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.899.437,66 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.235.996,00, zgodnie z Tabelą Nr 4;
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.258.831,94 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 2.695.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 495.000,00 zł;
2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów – 2.200.000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 495.000,00 zł i zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1.050.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2020 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 77.000 zł;
2) celową na zadania inwestycyjne - 50.000 zł;
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 120.000,00 zł;
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 150.000,00 zł;
5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł;
6) celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł;
7) celową na zarządzanie kryzysowe – 136.000,00 zł;
8) celową na szerzenie kultury w gminie (dotacje) - 20.000 zł.

§ 10. Ustala się: 1) dochody w kwocie 60.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
2) wydatki w kwocie 60.600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2020 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8. § 12. Ustala się dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska: 1) dochody bieżące w kwocie 800.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9;
2) wydatki w kwocie 800.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się: 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2020 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 1.000.000 zł;
2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

§ 16. 1. Część opisowa budżetu Gminy wraz z Tabelami od nr 1 do 12 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. W Załączniku Nr 3 do uchwały ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok (697,48KB)

DOCXXXIII/176/2020 - Załącznik nr 1 (109,36KB)

DOCXXXIII/176/2020 - Załącznik nr 2 (6,24KB)

DOCXXXIII/176/2020 - Załącznik nr 3 (11,04KB)

PDFUchwała Nr XXIII/176/2020 - protokół głosowania (33,07KB)