Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę 29.990 zł oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. (287,12KB)

DOCXXXII/175/2019 - Załącznik nr 1 (6,18KB)

DOCXXXII/175/2019 - Załącznik nr 2 (6,25KB)

PDFUchwała Nr XXII/175/2019 - protokół głosowania (33,20KB)