Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020

Od 2018 roku Gmina Pabianice prowadzi program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice.

Nabór w 2020 r.:

Etap 1.:  od 17 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

  • złożenie wypełnionego wniosku oraz załączników nr 1 i 2 tj. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (do pobrania lub wypełnienia na miejscu w urzędzie)  oraz kosztorysu.

Na podstawie złożonych wniosków do dnia 15 maja 2019 r. powstanie lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione listownie, telefonicznie oraz lista ta zostanie umieszczona na stronie Urzędu, jak w roku ubiegłym

Etap 2.: od 18 maja do 30 czerwca 2020 r.

  • złożenie wymaganych załączników do wniosku tj. nr 3, 4, 5 tj. umowa z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane; kopia projektu wykonawczego (o ile jest wymagany); pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego)

 

Dotacją celową ze środków budżetu gminy Pabianice objęte są zadania służące ochronie środowiska i polegające na likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dotacji, nie może być wyższa niż:

1) dla kotłowni gazowej - 1.000 zł/kW;

2) dla kotłowni olejowej - 850 zł/kW;

3) dla kotłowni węglowej (jedynie kotły V generacji) - 450 zł/kW;

4) dla ogrzewania elektrycznego - 400 zł/kW;

5) dla kotłowni na biomasę - 1.000 zł/kW;

6) dla pompy ciepła (OZE) - 2.000 zł/kW;

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty, w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT, poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji na:

1) zakup źródła ciepła;

2) montażu źródła ciepła;

3) wykonanie instalacji odprowadzania spalin;

4) wykonanie instalacji zasilającej źródło ciepła lub podajnika biomasy/ekogroszku;

5) montaż zbiornika na gaz lub olej opałowy;

6) montaż zasobnika na biomasę /ekogroszek;

7) wykonanie wymiennika gruntowego (dla gruntowych pomp ciepła);

Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:

1) koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;

2) koszty opisane w ust. 1 pkt 1-6 o ile czopuch kotła (lub sam kocioł) nie będzie posiadał króćca pomiarowego spalin;

3) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

4) koszty demontażu paleniska/kotła węglowego;

5) koszty modernizacji instalacji co i cwu i instalacji elektrycznej;

6) koszty dokumentacji projektowej;

7) koszty zakupu gruntów;

8) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Wnioski rozpatrywane są przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję, według następujących kryteriów:
1) wiek źródła ciepła ( kotła lub paleniska ) – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania których realizacja pozwoli na likwidację starszego kotła bądź paleniska;
2) termin realizacji inwestycji – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku złożenia wniosku, jednak nie później niż do 30 października tego roku.

Szczegółowe zasady programu określa uchwała.

Uchwały Rady Gminy Pabianice:

PDF   Uchwała Nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania (320,62KB)

PDF   Uchwała Nr LXII/563/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 01-10-2018 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2018-2020 (107,78KB)

Wzory załączników do wniosku:

DOCWzór wniosku (43,00KB) 

DOCXOświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (16,11KB)