Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór w 2023 r. trwa od 11 maja do dnia 30 czerwca 2023 r.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, iż w związku ze złożeniem dużej liczby wniosków o dofinansowanie na kwoty przekraczające wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy, wstrzymujemy nabór wniosków o dofinansowanie na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania, w przypadku pojawienia się możliwych do rozdysponowania środków, istnieje możliwość wznowienia naboru.

Wnioski złożone pomimo wstrzymania naboru nie będą rozpatrywane.

Dotacją celową ze środków budżetu gminy Pabianice są objęte zadania służące ochronie środowiska i polegające na:

 • wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu - eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy;
 • budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodną z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub nowszą na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej na obszarze na którym nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz ich użytkowaniu – eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy.

Wysokość Dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania:

 1. dla przyłącza kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 123 zł brutto za 1 mb wykonanego przyłącza;
 2. dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7.000 zł brutto;
 3. dla przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków ustala się sumę wymienionych w pkt. 1 oraz kwotę ryczałtu w wysokości 7.000 zł.

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji:

 • dla przyłącza kanalizacyjnego są to koszty: zakupu materiałów, zakup przepompowni ścieków, usługi wykonania przyłączenia oraz pomiarów geodezyjnych, w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT;
 • dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ) są to koszty: zakupu PBOS wraz z usługą wykonania instalacji niezbędnych dla prawidłowej pracy oczyszczalni w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

 Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:

 •   koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;
 •   koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
 •   koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
 •   koszty demontażu zbiornika bezodpływowego, szamba, dołu gnilnego;
 •   koszty dokumentacji projektowej;
 •   koszty zakupu gruntów;
 •   koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Szczegółowe zasady programu określa uchwała.

Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (28,00KB)
DOCOświadczenie - RODO (33,50KB)
DOCXWniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (14,70KB)
DOCXWniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego (14,54KB)