Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja – wstrzymanie naboru wniosków


Urząd Gminy w Pabianicach informuje, iż w związku ze złożeniem dużej liczby wniosków o dofinansowanie na kwoty przekraczające wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy, wstrzymujemy nabór wniosków o dofinansowanie na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania, w przypadku pojawienia się możliwych do rozdysponowania środków, istnieje możliwość wznowienia naboru.

Wnioski złożone pomimo wstrzymania naboru nie będą rozpatrywane.

Nabór w 2024 r. trwa od 04 czerwca do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dotacją celową ze środków budżetu gminy Pabianice są objęte zadania służące ochronie środowiska i polegające na:

 • wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu - eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy;
 • budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodną z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub nowszą na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej na obszarze na którym nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz ich użytkowaniu – eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy.

Wysokość Dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania:

 1. dla przyłącza kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 123 zł brutto za 1 mb wykonanego przyłącza;
 2. dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7.000 zł brutto;
 3. dla przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków ustala się sumę wymienionych w pkt. 1 oraz kwotę ryczałtu w wysokości 7.000 zł.

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji:

 • dla przyłącza kanalizacyjnego są to koszty: zakupu materiałów, zakup przepompowni ścieków, usługi wykonania przyłączenia oraz pomiarów geodezyjnych, w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT;
 • dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ) są to koszty: zakupu PBOS wraz z usługą wykonania instalacji niezbędnych dla prawidłowej pracy oczyszczalni w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

 Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:

 •   koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;
 •   koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
 •   koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
 •   koszty demontażu zbiornika bezodpływowego, szamba, dołu gnilnego;
 •   koszty dokumentacji projektowej;
 •   koszty zakupu gruntów;
 •   koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Szczegółowe zasady programu określa uchwała.

Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr XCVI/620/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2024 zmieniająca Uchwałę nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (28,00KB)
DOCOświadczenie - RODO (33,50KB)
DOCXWniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (14,70KB)
DOCXWniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego (14,54KB)