Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór w 2021 r. trwa od 1 marca do dnia 30 czerwca 2021 r.

Dotacją celową ze środków budżetu gminy Pabianice są objęte zadania służące ochronie środowiska i polegające na:

 1. wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu - eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy;
 2. budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodną z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub nowszą na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej na obszarze na którym nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz ich użytkowaniu – eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy.

Warunkiem ubiegania się o Dotację jest nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym

Wysokość Dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania:

 1. dla przyłącza kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 123 zł brutto za 1 mb wykonanego przyłącza;
 2. dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7.000 zł brutto;
 3. wysokość Dotacji celowej przy budowie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków ustala się w formie ryczałtu w kwocie 7.000 zł brutto

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji:

 1. dla przyłącza kanalizacyjnego są to koszty : zakupu materiałów, zakup przepompowni ścieków, usługi wykonania przyłączenia oraz pomiarów geodezyjnych, w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT;
 2.  dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ) są to koszty: zakupu PBOS wraz z usługą wykonania instalacji niezbędnych dla prawidłowej pracy oczyszczalni w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

 Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:

 1. koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;
 2. koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
 3. koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
 4. koszty demontażu zbiornika bezodpływowego, szamba, dołu gnilnego;
 5. koszty dokumentacji projektowej;
 6. koszty zakupu gruntów;
 7. koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Szczegółowe zasady programu określa uchwała.

PDF   Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków (405,42KB)

DOCWniosek - dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego (34,50KB)
DOCWniosek - dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (35,50KB)
DOCXOświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (16,11KB)