Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pabianice, dnia 28.01.2020r. 

OŚN.6220.02.02.2020                                                              

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 - zwanej dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712.- zwanej dalej ustawą ooś),

zawiadamia się o wszczęciu postępowania

z wniosku Wiesława Drelicha – Archidiecezja Łódzka, reprezentowanego przez ATMO PROJEKT z dnia 20.01.2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

Wójt Gminy Pabianice klasyfikuje w/w przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako przedsięwzięcie określone w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 8 pkt 1a ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice (ul. Torowa 21; Pabianice), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Porszewice. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

DOCXOŚN.6220.02.02.2010 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (16,76KB)