Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020

Pabianice, dnia 04.02.2020 r.

 

OŚN.6220.01.07.2019/2020

Decyzja nr 2/2020 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.) oraz art. 104 kpa oraz art. 3 ust. 2 pkt. 2, ust 1 pkt 92 i 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku GREEK TRADE Sp. z.o.o, reprezentowanego przez pełnomocnika ATMO PROJEKT z dnia 09.08.2019r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu GREEK TRADE Sp. z.o.o. w miejscowości Porszewice, na terenie działek nr: 109/14; 109/23; 109/15; 109/18; 109/16; 109/17; 109/32; 109/3; 109/31; 109/28; 109/29; 109/30 obręb 0019 Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

Orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie zakładu GREEK TRADE Sp. z.o.o. w miejscowości Porszewice, na terenie działek nr: 109/14; 109/23; 109/15; 109/18; 109/16; 109/17; 109/32; 109/3; 109/31; 109/28; 109/29; 109/30 obręb 0019 Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

Uzasadnienie

Dnia 09.08.2019 r., do Urzędu Gminy Pabianice zwrócił się GREEK TRADE Sp. z.o.o, wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu GREEK TRADE Sp. z.o.o. w miejscowości Porszewice, na terenie działek nr: 109/14; 109/23; 109/15; 109/18; 109/16; 109/17; 109/32; 109/3; 109/31; 109/28; 109/29; 109/30 obręb 0019 Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ,,ooś’’ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pabianice. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2, ust 1 pkt 92 i 98 planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

Dnia 16.09.2019r. Wójt Gminy Pabianice wystąpił do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach i Wód Polskich o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 25.09.2019r. nr. WOOŚ.4220.517.2019.MGa zwrócił się do Wójta Gminy Pabianice o wskazanie klasyfikacji przedsięwzięcia. Dnia 03.10.2019 r. Wójt Gminy Pabianice pismem znak OŚN.6220.01.03.2019 wskazał klasyfikację przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 17.10.2019 r. znak WOOŚ.4220.517.2019.MGa.2 wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z tym, Wójt Gminy Pabianice wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie uwag zawartych w piśmie RDOŚ. Dnia 02.12.2019 r. inwestor przesłał aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 23.12.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się pismem znak WOŚ.4220.517.2019.MGa.4 do Wójta Gminy Pabianice o wskazanie ostatecznej klasyfikacji przedsięwzięcia. Wójt w dniu 15.01.2020 r. przesłał klasyfikacje, zgodnie z wyjaśnieniami inwestora. Dnia 23.01.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Greek Trade Sp. z o.o. w Porszewicach nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia szczególnych uwag.

Dnia 16.12.2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wezwał Wójta Gminy Pabianice o klasyfikację przedsięwzięcia. Wójt Gminy Pabianice pismem z dnia 17.12.2019 r. przesłał uzupełnienie o wymagane informacje. Dyrektor Zlewni Wód Polskich w Sieradzy pismem z dnia 07.01.2020 r. znak: PO. ZZŚ.5.435.415.2019.Kog stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji szczególnych warunków i wymagań.

Państwowy Powiatowe Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z dnia 30.09.2019 r. znak: PPIS-Pb-ZNS-470/32/19 proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie zakładu Greek Trade Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych numer 109/14, 109/23, 109/15, 109/18, 109/16, 109/17, 109/32, 109/3, 109/31, 109/28, 109/29 i 109/30 obręb 0019 Porszewice, gmina Pabianice, woj. łódzkie.

Zakład Greek Trade Sp. z. o. o. prowadzi działalność w zakresie importu, konfekcji, produkcji, dystrybucji i eksportu artykułów spożywczych.

Do produkcji w zakładzie używa się: owoce i warzywa mrożone, pakowane aseptycznie, suszone, warzywa w zalewach octowych, solankach, konserwowe; pasty, przeciery, pulpy owocowe i warzywne, koncentraty owocowe i warzywne, owoce suszone i kandyzowane, surowce sypkie (np. cukier, sól, mak, błonnik), surowce płynne i półpłynne (np. syrop glukozowo-fruktozowy, ocet, olej, oliwa, barwniki, aromaty), surowce pochodzenia mlecznego (np. ser feta, ser twarogowy, ser solankowy), przyprawy, zioła, ziarna (np. słonecznik). Surowce dostarczane są w opakowaniach typu beczki, paletopojemniki, worki, słoiki, kartony.

Do konfekcjonowania w zakładzie używa się: surowce sypkie, ziarna, pestki, bakalie. Surowce te są dostarczane w workach, kartonach, bagach.

Surowce i opakowania stosowane w procesach produkcji i konfekcji są przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach magazynowych. Następnie w zależności od rodzaju wyrobu gotowego są poddawane różnym procesom technologicznym, np. obróbce termicznej, rozdrabnianiu, mieszaniu. Wyrób gotowy jest pakowany w opakowania jednostkowe i zbiorczych, a następnie jest kierowany do budynków magazynowych, gdzie znajduje się do czasu ich ostatecznej sprzedaży. 

Praca zakładu jest całoroczna, z uwagi na fakt, iż surowce do produkcji importowane są z różnych krajów. Zakład pracuje w trzyzmianowym trybie pracy w dniach poniedziałek- piątek. 

Dostawy towarów do zakładu odbywają się codziennie w godzinach 6 00 – 22 00. Wysyłki towarów i połączone z nimi załadunki pojazdów odbywają się w godzinach 6 00 – 18 00. Z informacji otrzymanych od Inwestora dział produkcji pracuje trzyzmianowo, zaś dział konfekcji pracuje w godzinach 6 00 - 14 00.

Obecnie na terenie istniejącego zakładu GREEK TRADE, zlokalizowane są następujące obiekty – budynki magazynowe, budynki magazynowo produkcyjne, mroźnie, budynek konfekcji, budynek gospodarczy, biologiczna oczyszczalnia ścieków. W/w działki stanowią własność Inwestora. Zakład prowadzi działalność w zakresie importu, konfekcji, produkcji, dystrybucji i eksportu artykułów spożywczych.

Cały teren zakładu jest ogrodzony i sąsiaduje z:

 • − terenami zabudowy jednorodzinnej i usługowej – od północy;
 • − terenami zabudowy mieszkaniowej – od wschodu;
 • − z drogą gminną i polami uprawnymi – od południa;
 • − z drogą krajową nr 71, dalej zabudową jednorodzinną i polami uprawnymi – od zachodu.

W ramach rozbudowy przewiduje się:

 • budowę nowego budynku produkcji z częścią konfekcyjną,
 • rozbudowę części socjalnej,
 • budowę portierni,
 • budowę dodatkowych hal magazynowych,
 • budowę chłodni,
 • budowę mroźni,
 • budowę zbiornika oleju,
 • podziemny zbiornik solanki,
 • rozbudowę biologicznej oczyszczalni ścieków,
 • budowę magazynu chemii,
 • rozbudowę infrastruktury towarzyszącej w/w obiektom.

Teren zakładu uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, linie kablowe nn.

Dojazd do zakładu zapewnia wewnętrzna droga komunikacyjna przez działkę nr ewidencyjny 109/1 łączącą teren zakładu z drogą publiczną poprzez działkę nr 109/25.

Zakład zajmuje powierzchnię ogólną 50 415 m2. Obecnie teren zakładu jest zagospodarowany. Znajdują się tu użytkowane obiekty budowlane – budynki magazynowe, budynki magazynowo produkcyjne, mroźnie, budynek konfekcji oraz budynek gospodarczy, parking dla samochodów osobowych i TIR. 

Zgodnie ze wskazaniami Regionalnego Dyrektora Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu Wójt Gminy Pabianice określa co następuje:

 1. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.
 2. Sprzęt i maszyny wykorzystane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo)
 3. W fazie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzać po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika odparowującego.
 4. Ścieki przemysłowe (ścieki z przetwórstwa owocowo – warzywnego) oczyszczać w zakładowej mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczali ścieków.
 5. Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji należy czasowo gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji szkodliwych do środowiska, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Pabianice nie wpłynęły żadne wnioski czy uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Załącznikiem obligatoryjnym do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Pabianice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

2. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Wójt Gminy Pabianice
mgr. Marcin Wieczorek