Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice

24 lutego 2020  r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy w Pabianicach odbędą się obrady XXV sesji Rady Gminy Pabianice.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXV/A/2020
  2. przyjęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej  S-8 w miejscowości Rydzyny -  Uchwała Nr XXV/B/2020 
  3. przystąpienia do projektu pod nazwą „Pracuś”, zgłaszanego przez Gminę Dłutów w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 – IP.01-10-0001/19 – Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 (centra Usług Środowiskowych), wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej oraz udzielania  pełnomocnictw w tym zakresie – Uchwała Nr XXV/C /2020 
  4. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – Uchwała Nr XXV/D/2020 
  5. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice – Uchwała Nr XXV/E/2020 
  6. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew  – Uchwała Nr XXV/F/2020 
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice – Uchwała Nr XXV/G/2020 
  8. wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę – Uchwała Nr XXV/H/2020 
  9. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXV/I/2020 
  10. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – Uchwała Nr XXV/J/20120
  11. wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitarnego – Uchwała Nr XXV/K/2020  
  12. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r. – Uchwała Nr XXV/L/2020 
  13. zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice – Uchwała Nr XXV/M/2020 
 6. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 
 7. Komunikaty i sprawy różne. 
 8. Zamknięcie obrad sesji.