Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z 2019 r., poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Pabianice w celu: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Ustala się następującą wysokość dzienną stawek opłat zajęcia 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4; 1) przy zajęciu zieleńca, pobocza (powierzchnia nieutwardzona) - 4,00 zł;
2) przy zajęciu chodnika, placu, zatoki postojowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego czy pieszo - jezdnego itp. (powierzchnia utwardzona) - 5,00 zł;
3) przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości bez względu na rodzaj nawierzchni - 6,00 zł;
4) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % jej szerokości bez względu na rodzaj nawierzchni - 8,00 zł;
5) dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 - 0,00 zł.

2. Ustala się następującą wysokość dzienną stawki opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 dla terenów wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1 - 5 w wysokości - 0,20 zł. 3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie przez 1 dzień, a zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m 2 traktowane jest jak zajęcie 1m 2 .
§ 3. 1. Ustala się następującą wysokość roczną stawek opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, liczoną dla 1m 2 rzutu poziomego urządzenia zlokalizowanego: 1) w pasie drogowym - 20,00 zł;
2) na obiekcie mostowym - 100,00 zł.

2. Ustala się następującą wysokość roczną stawki opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 dla terenów wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5 w wysokości - 20,00 zł. 3. Roczna opłata w wysokości obliczonej zgodnie z zasadą określoną w ust. 1 obejmuje pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
5. Zwalnia się Gminę Pabianice oraz jej jednostki organizacyjne z opłat za umieszczenia w pasie drogowym własnych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§ 4. Ustala się następującą wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3: 1) za 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 2,00 zł; 2) za 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 2,00 zł; 3) za 1 m 2 powierzchni reklamy - 1,00 zł. § 5. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. § 6. Traci moc uchwała Nr XX/138/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (109,17KB)

PDFUchwała Nr XXIV/185/2020 - protokół głosowania (33,27KB)