Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (dalej: CPK sp. z o.o.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL) jest opracowaniem na poziomie ogólnokrajowym, określającym charakter i ramy przestrzenne przedsięwzięć ujętych w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji, a także korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących w zakresie budowy nowych linii kolejowych i dróg. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Mając powyższe na uwadze CPK sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

I. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 10.02.2020 r. do 10.03.2020 r.:

1) mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem SSL, który jest dostępny:

a) na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl;

b) do wglądu w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie CPK sp. z o.o.: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, piętro 7 (wejście Gamma);

2) mogą składać uwagi i wnioski:

a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

• za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl;

• na adres e-mail: (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);

b) w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);

c) bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie CPK sp. z o.o.) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza lub ustnie do protokołu.

II. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez CPK sp. z o. o.

III. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego powyżej terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.