Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60  wew. 136

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej)

Opłaty:
Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść na rachunek gminy opłatę w wysokości:
1) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,
2) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł,
3) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 2.100 zł.

Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pabianicach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie uchwalenia liczby punktów alkoholowych na terenie gminy. Na postanowienie GKRPA stronie służy zażalenie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą, w trzech równych ratach, opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wniesienie opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.


Dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (wymagany)
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, (wymagany)
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, (wymagany)
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, (wymagany)
  • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. (wymagany)

 

Formularze:

Ustalony formularz zgłoszenia nie jest obowiązkowy.