Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Strona archiwalna

 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 16, tel. 42 213 96 60

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko d/s ochrony środowiska i leśnictwa)

 

Opłaty:
Opłata skarbowa:107 zł

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.
 

Uwagi:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
 • adres zamieszkania lub siedziby firmy przedsiębiorcy ubiegającego się zezwolenie
 • numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy
 • określenie przedmiotu działalności objętej zezwoleniem
 • określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem
 • określenie środków technicznych/pojazdów specjalistycznych, środków transportu, urządzeń, bazy transportowej jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie
 • określenie technologii przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług objętych zezwoleniem
 • określenie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej przewidzianych po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
 • określenie rodzaju odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania oraz ich sposobów zagospodarowania
 • określenie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów
 • określenie sposobu realizacji obowiązku odzysku odpadów komunalnych nie ulegających biodegradacji


Dokumenty

 • Załącznik nr 1 (wymagany) Wykaz środków technicznych (pojazdów specjalistycznych ,środków transportu, urządzeń, bazy transportowej) wraz z opisem (wzór nr1).
 • Załącznik nr 2 (wymagany) Kopie dokumentów rejestracyjnych pojazdów specjalistycznych i środków transportu przeznaczonych do prowadzenia działalności
 • Załącznik nr 3 (wymagany) Kopie dokumentów potwierdzających gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania zapisane w art. 9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami
 • Załącznik nr 4 (wymagany) Zaświadczenia o braku zalegania przez przedsiębiorcę w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz należności podatkowych.
 • Załącznik nr 5 (wymagany) Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że przedsiębiorca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • Załącznik nr 6 (wymagany) Oświadczenie przedsiębiorcy w sprawie zaprzeczenia lub potwierdzenia faktów (wzór nr 2)
 • Załącznik nr 7 (wymagany) Oświadczenie przedsiębiorcy w sprawie odbierania odpadów i postępowania z nimi (wzór nr 3)
 • Załącznik nr 8 (wymagany) Oświadczenie właścicieli nieruchomości (wzór nr 4)

Formularze: