Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 16, tel. 42 213 96 60

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko d/s gospodarki odpadami)

Opłaty:
Opłata skarbowa: 107 zł

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
 • adres zamieszkania lub siedziby firmy przedsiębiorcy ubiegającego się zezwolenie
 • numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy
 • określenie przedmiotu działalności objętej zezwoleniem
 • określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem
 • określenie środków technicznych/pojazdów specjalistycznych środków transportu, urządzeń, bazy transportowej/jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie
 • określenie technologii przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług objętych zezwoleniem
 • określenie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej przewidzianych po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Dokumenty

 • Załacznik nr 1 (wymagany) Wykaz środków technicznych (pojazdów specjalistycznych ,środków transportu, urządzeń ,bazy transportowej) wraz z opisem (wzór nr 1)
 • Załącznik nr 2 (wymagany) Oryginały dokumentów rejestracyjnych pojazdów specjalistycznych i środków transportu przeznaczonych do prowadzenia działalności
 • Załącznik nr 3 (wymagany) Oryginały dokumentów potwierdzających gotowość przyjęcia nieczystości płynnych przez stację zlewną
 • Załącznik nr 4 (wymagany) Zaświadczenia o braku zalegania przez przedsiębiorcę w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz należności podatkowych
 • Załącznik nr 5 (wymagany) Kserokopia dokumentu potwierdzającego ,że przedsiębiorca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • Załącznik nr 6 (wymagany) Oświadczenie przedsiębiorcy w sprawie zaprzeczenia lub potwierdzenia faktów. (wzór nr 2)

Formularze: