Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 11, tel. 42 213 96 60 wew. 123

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę można załatwić składając wniosek wraz załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub przesyłając wniosek wraz załącznikami pocztą.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Postępowanie podziałowe krok po kroku:

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest dwu etapowe:

 

I Etap postępowania dotyczy zaopiniowania wstępnego projektu podziału. Wójt opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przepisami odrębnymi oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opinie wyraża się w formie postanowienia.

Ten etap wymaga złożenia WNIOSKU O ZAOPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.

 

W przypadku pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału, geodeta wykonuje kolejne czynności związanych z podziałem nieruchomości. Geodeta składa operat podziału nieruchomości do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w celu kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dopiero dokumenty zaewidencjonowane mogą stanowić podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Urząd gminy w Pabianicach nie ma wpływu na termin realizacji tej części prac geodezyjnych.  

 

II Etap postępowania dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości i może nastąpić po zakończeniu ww. czynności związanych z podziałem nieruchomości.

Ten etap wymaga złożenia WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI.

 

Wyjątkiem jest podział nieruchomości prowadzony w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który nie wymaga I etapu opiniującego. Podział wymaga złożenia WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI.

Podział w tym trybie może nastąpić wyłącznie w celu:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;

4a) realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

6d) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;

6e) 20  wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie.

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

 

Odwołanie od decyzji

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania  przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zrzeczenie się prawa do odwołania wymaga złożenia OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA.

 

Opłaty:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Wydanie postanowienia opiniującego i decyzji zatwierdzającej podział nie wymaga opłaty skarbowej, chyba że o podział występujesz przez pełnomocnika wówczas musisz dokonać opłaty skarbowej  17 zł. Opłaty możesz dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

 

Termin załatwienia sprawy:

Postanowienie i decyzję otrzymasz zgodnie KPA w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urząd.

 

Formularze: 

DOCXWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (docx) (38,55KB)
PDFWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (1,01MB)

DOCXWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (docx) (50,01KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (pdf) (1,01MB)

DOCXOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (docx) (35,28KB)
PDFOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (pdf) (1,05MB)
 


 

  •