Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Data ogłoszenia: 27.02.2020

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) , uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

 

I. Rodzaj zadania

 Konkurs obejmuje zadania realizowane w formie wsparcia , których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w następujących formach:

1) kolonie,

2) obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne i sportowe,

3) wycieczki,

4) półkolonie .

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina  Pabianice.

Obligatoryjne rezultaty zadania: zorganizowanie co najmniej 6 dniowego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w jednej z form wskazanych powyżej w terminie określonym w pkt III.1 niniejszego ogłoszenia.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Pabianice.

2. Organizacja ubiegająca się o środki w ramach otwartego konkursu ofert, może przedłożyć więcej niż jedną ofertę na realizację zadania publicznego.

3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.  2018 r., poz. 2057).

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Organizacja powinna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny.

III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Termin realizacji zadania zawierać się musi w przedziale czasowym od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Zadanie realizowane jest w trybie wspierania :

a) procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosić może maksymalnie 80 %,

b) 20 % wkładu oferenta stanowić może: wkład finansowy, wkład własny niefinansowy ( osobowy, rzeczowy), odpłatność od uczestników zadania.

3. Koszty administracyjne stanowić mogą  maksymalnie 10 % wnioskowanej kwoty dotacji.

4. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy w postaci świadczenia pracy wolontariuszy i/lub pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza powinny być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) rozliczenie pracy społecznej członków organizacji lub świadczenia wolontariuszy w ramach realizacji zadania odbywa się na podstawie oświadczenia tej osoby, z którego wynika zakres prac , ilość godzin, wraz z zatwierdzeniem i wyceną w/w pracy przez osobę upoważnioną lub zleceniodawcę.

5. Sposób wyliczenia wkładu osobowego ( i/lub rzeczowego ) wskazany winien być w pkt IV.2 oferty „ Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”.

6. Plan i harmonogram działań w zakresie realizacji zadania publicznego powinien być określony w ofercie w sposób szczegółowy i spójny z zestawieniem kosztów realizacji zadania.

7. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną uznane za zasadne gdy zostały uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania ( ewentualnych aktualizacjach), są niezbędne i związane z realizacją zadania oraz są udokumentowane właściwymi dokumentami księgowymi, innymi dowodami. Organizacja zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania.

8. Koszty realizacji zadania mogą być wydatkowane tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, dla których jest adresowane.

9. Za wydatki , które nie mogą być sfinansowane z dotacji uznaje się w szczególności:

a) koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe poza okresem określonym w umowie,

b) zakup środków trwałych, których koszt jednostkowy przekracza 10 000,00 zł

c) koszty administracyjne, przekraczające 10 % wnioskowanej kwoty.

d) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności.

e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji

f) podatki, cła, opłaty skarbowe

10. Po podpisaniu umowy zmiany w tabeli „ Plan i harmonogram działań” wymagają informacji pisemnej od zleceniobiorcy i zawarcia aneksu.

11. W przypadku przesunięć pomiędzy pozycjami kosztów w kalkulacji przewidywanych kosztów ( „ zestawienie kosztów realizacji zadania”) dopuszcza się:

a) przesunięcia w ramach tego samego działania polegające na zwiększeniu danego kosztu o nie więcej niż 25 % bez konieczności zawierania aneksu, zmniejszenie w sposób nielimitowany.

b) przesunięcia polegające na zwiększeniu danego kosztu o więcej niż 25 % w ramach tego samego działania oraz przesunięcia pomiędzy działaniami, na pisemny uzasadniony wniosek zleceniobiorcy, po zawarciu aneksu

c) utworzenie nowej pozycji kosztu na pisemny uzasadniony wniosek zleceniobiorcy, po zawarciu aneksu.

Naruszenie powyższych postanowień uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

Do aneksu zleceniobiorca zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

12. Podmioty, realizujące zlecone zadania, zobowiązane sa do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Pabianice.

13. Oferent realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego  podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

14. Po zakończeniu zadania wymagane jest od zleceniobiorcy złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie z zawartą umową.

IV. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty na realizację zadania powinny wpłynąć w formie pisemnej najpóźniej do dnia 23 marca 2020 roku – do sekretariatu Urzędu Gminy w Pabianicach, Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pokój 1, do godziny 16.00
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagany jest czytelny podpis wraz z zaznaczeniem pełnionej funkcji oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem oferenta wraz z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2020”
 4. Wzór oferty można pobrać ze strony : www.bip.pabianice.gmina.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w pok. Nr . 17 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty zostaną otwarte najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r., przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Pabianice.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny formalnej oferty. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.
 4. Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną.
 5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucane z przyczyn formalnych.
 6. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty i zawarcia umowy.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Dopuszcza się możliwość uzupełniania braków formalnych złożonej oferty na pisemne lub mailowe wezwanie. Uzupełnienia oferty należy dokonać w terminie 5 dni od otrzymania informacji do jej uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia oferty lub dalszych braków formalnych oferta podlega odrzuceniu.
 9. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową pod względem merytorycznym, według kryteriów wskazanych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 10. 10. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100.
 11. Oferty aby otrzymać rekomendację do dotacji, muszą uzyskać nie mniej niż 60 % oceny maksymalnej, t.j. 60 pkt.
 12. O podjętych decyzjach, składający ofertę powiadomieni są pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Pabianice do dnia 6 kwietnia 2020 r.
 14. Od zarządzenia Wójta Gminy Pabianice w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji nie przysługuje tryb odwoławczy.
 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 90 000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00 gr)
 2. Informacja o zrealizowanych przez gminę w zakresie objętym przedmiotowym ogłoszeniem we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.

W roku 2019 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę w wysokości 90 000,00 zł , z której skorzystało 139 dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice, lub ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.