Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LVI/508/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r., poz. 3125), wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: "Gminna Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów, zostaje powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych zwanych również seniorami, powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice, z zastrzeżeniem spełnienia warunku wynikającego z § 8";
2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Pierwsza kadencja Rady Seniorów kończy się z upływem kadencji Rady Gminy Pabianice 2018-2023".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice.pdf (111,39KB)

PDFUchwała Nr XXV/198/2020 - protokół głosowania (33,07KB)