Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068, z 2019r., poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/185/2020 w ten sposób, że w § 2 skreśla się ust. 3 i w § 3 skreśla się ust. 3 i 4. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnyc.pdf (112,07KB)

PDFUchwała Nr XXV/195/2020 - protokół głosowania (33,36KB)