Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej położonej w Górce Pabianickiej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 196/9 o powierzchni 0.0067 ha KW LD1P/00007029/5 196/11 o powierzchni 0.0038 ha KW LD1P/00007029/5 196/13 o powierzchni 0.0530 ha KW LD1P/00007029/5 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 35/2.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę.pdf (110,46KB)

PDFUchwała Nr XXV/193/2020 - protokół głosowania (33,24KB)