Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716, poz. 1815), w związku z Uchwałą Nr XLVI/417/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice, Rada Gminy Pabianice, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice,

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będący integralną częścią planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pabianice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pabianice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º; 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa; 5) modernizacji – należy przez to rozumieć działania związane ze zwiększeniem wartości użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu budowlanego lub urządzenia; 6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu poza którą nie można sytuować, od strony linii rozgraniczającej, budynków i budowli przykrytych dachem; dopuszcza się przekroczenie tych linii maksymalnie o 1,5 m najdalej wysuniętą częścią dachu, parapetu, podokiennika, pilastra, balkonu, zadaszenia wejścia do budynku, schodów; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą kondygnacji podziemnych; 7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone dla poszczególnych terenów w ramach realizacji planu jako dominujące; 8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania inny niż podstawowy, który został dopuszczony planem jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego na określonym terenie; przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić samodzielnej funkcji oraz jest możliwe do realizacji jedynie po wcześniejszej lub przy równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych oraz dojść i dojazdów, których realizacja może nastąpić przed realizacją przeznaczenia podstawowego), o ile w ustaleniach szczegółowych nie określono inaczej; 9) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony indywidualnym symbolem cyfrowo–literowym; 10) wiacie – należy przez to rozumieć budowlę w postaci przekrycia (dachu, konstrukcji powłokowej) podpartego słupami lub nadwieszonego z lekkimi ścianami lub bez nich, niewydzieloną z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych; 11) nadzorze archeologicznym – należy przez to rozumieć rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawarstwień mających na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu, sporządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej a w przypadku stwierdzenia stanowiska niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 12) wysokości obiektu budowlanego niebędącego budynkiem – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonego punktu tego obiektu; 13) średnim poziomie terenu – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną pomiędzy najniższą i najwyższą rzędną projektowanego terenu na obrysie przegród zewnętrznych budynku lub na obrysie obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, lub w przypadku wiat na obrysie zewnętrznym rzutu poziomego zadaszenia wiaty; 14) konstrukcji powłokowej – należy przez to rozumieć cienkie żelbetowe lub wykonane z blach metalowych lekkie struktury nośne, które mają za zadanie przykrycia powierzchni dachowych. 2. Definicje pozostałych pojęć niewymienionych powyżej a użytych w niniejszej uchwale znajdują się w przepisach odrębnych.
§ 3. Rysunek planu zawiera następujące elementy: 1) nagłówek oraz określenie skali rysunku;
2) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice z oznaczeniem granic obszaru objętego ustaleniami planu;
3) oznaczenia obowiązujące będące ustaleniami planu:
a) granica obszaru objętego ustaleniami planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia,

e) stanowisko archeologiczne wraz z numerem stanowiska,

f) strefa ochronna stanowiska archeologicznego,

g) tereny zmeliorowane,

h) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania w metrach,

i) informacja o położeniu całego obszaru objętego ustaleniami planu w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 Niecka łódzka,

j) przeznaczenie terenów: − MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,− MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej,− MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,− ZL – tereny lasów,− RZz – teren rolniczy zadrzewiony,− KDG – teren drogi publicznej klasy głównej,− KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej,− KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,− KDW – tereny dróg wewnętrznych;

4) pozostałe oznaczenia na rysunku planu, nie wymienione w pkt 3, są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 4. 1. Dla obszaru objętego granicami określonymi w §1 niniejszej uchwały ustala się: 1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym kolorystykę obiektów budowlanych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtowania krajobrazu;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
12) stawki procentowe, na podstawie których określa się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do ustalenia:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2) możliwość zachowania obecnego kąta nachylenia połaci dachowych w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów;
3) przeprowadzenie nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na terenach, oznaczonych symbolami 1MNU, 2MNU, 3MNU , 1MNR, 2MNR, 3MNR i 4MNR z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) dla istniejących budynków, znajdujących się w całości lub częściowo poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, możliwość:
a) przeprowadzenia rozbudowy wyłącznie w granicach terenu wyznaczonego przez nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) przeprowadzenia remontu, przebudowy lub nadbudowy poza granicami terenu wyznaczonego przez nieprzekraczalne linie zabudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;


5) obowiązek lokalizowania zabudowy zgodnie z oznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
6) możliwość lokalizacji na terenach, oznaczonych symbolami 1MNU , 2MNU , 3MNU, 1MNR , 2MNR , 3MNR i 4MNR , budynków na działkach budowlanych o szerokości mniejszej niż 20 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa; 7) maksymalną dopuszczalną wysokość obiektów budowalnych niebędących budynkami wynoszącą 12 m, przy czym ustalenie to nie dotyczy:
a) wiat, dla których maksymalna wysokość wynosi 8 m,

b) obiektów budowlanych łączności publicznej realizowanych na podstawie przepisów odrębnych;


8) wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów MN , MNU i MNR ; 9) minimalne odległości między budynkami oraz minimalna odległość od granicy lasu – zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą warunków lokalizacji budynków w stosunku do granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w stosunku do innych budynków oraz lasu;
10) dopuszczenie zachowania pierwotnej wysokości oraz remontu, przebudowy, odbudowy i rozbudowy z zakazem nadbudowy dla istniejącej zabudowy wyższej i/lub posiadającej większą liczbę kondygnacji niż określona w ustaleniach szczegółowych dla terenu.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się: 1) zakaz:
a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym również z zakresu łączności publicznej,

b) lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;


2) w granicach terenów zmeliorowanych, oznaczonych na rysunku planu, w przypadku zmiany sposobu użytkowania obowiązek przebudowy urządzeń melioracji wodnych w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, umożliwiający swobodny odpływ wód drenażowych z pozostałych terenów, na których funkcjonują urządzenia melioracyjne; przebudowa urządzeń melioracyjnych musi być prowadzona w zgodzie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania wodami;
3) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ochronę akustyczną:
a) dla terenów oznaczonych symbolem MNU jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
b) dla terenów oznaczonych symbolami MN i MNR jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.


§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: 1) ochronę krajobrazu kulturowego poprzez kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów MN , MNU , MNR , ZL , RZz , KDG , KDL , KDD i KDW ; 2) na obszarze lokalizacji stanowiska archeologicznego AZP 67-50/99 realizacja robót ziemnych lub dokonywanie zmiany charakteru dotychczasowej działalności wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) na obszarach stref ochronnych stanowisk archeologicznych nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, z uzyskaniem pozwolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się w obrębie dróg publicznych, do których należą tereny: drogi publicznej klas głównej KDG , drogi publicznej klasy lokalnej KDL oraz dróg publicznych klasy dojazdowej KDD obowiązek kształtowania nawierzchni dróg i chodników w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. § 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów ustala się: 1) dla całego obszaru objętego ustaleniami planu w celu ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401:
a) zakazy, o których mowa w §6 pkt 1,

b) obowiązek zachowania wymogów ochronnych wynikających z przepisów odrębnych;


2) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia o szerokości 12,0 m, wyznaczone na rysunku planu, których środek stanowi oś linii w których:
a) zakazuje się sadzenia drzew o wysokości przekraczającej 3,0 m,

b) obowiązują szczególne warunki prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu budownictwa,

c) zakazuje się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; lokalizacja pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi musi uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych;


3) ograniczenia, o których mowa w pkt 2 związane są ściśle z przebiegiem sieci lub lokalizacją obiektów infrastruktury technicznej; w przypadku likwidacji sieci lub skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych wymogów, o których mowa w pkt 2 nie stosuje się.

§ 10. W zakresie realizacji celów publicznych ustala się: 1) obszarami realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym są:
a) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem KDL ,
b) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD ;

2) obszarami realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym są:
a) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony symbolem KDG ,
b) tereny w granicach pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia, jako służące budowie i utrzymaniu obiektów infrastruktury technicznej będących celami publicznymi;


3) dopuszcza się realizację celów publicznych na pozostałych terenach, niewymienionych w pkt 1 i 2, w ramach funkcji i warunków zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

§ 11. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 1) nie wskazuje się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami MN , MNU i MNR zgodnie z pkt 4 i 5; 3) nie ustala się parametrów działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału dla nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami ZL w związku z przeznaczeniem ich na cele leśne oraz terenach RZz , w związku z przeznaczeniem ich na cele rolne; 4) dla terenów MN ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości: a) minimalną powierzchnię działki: 1000 m²,

b) minimalną szerokość frontu działki: 20 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80º do 100º;


5) dla terenów MNU i MNR ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości: a) minimalną powierzchnię działki: 800 m²,

b) minimalną szerokość frontu działki: 20 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80º do 100º.


2. Zasad i warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do działek wydzielanych na potrzeby obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) powiązanie obszaru objętego ustaleniami planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym za pośrednictwem drogi publicznej klasy głównej ( 1KDG ); 2) obsługę obszaru objętego ustaleniami planu poprzez drogę publiczną klasy lokalnej ( 1KDL ), drogi publiczne klasy dojazdowej ( 1KDD , 2KDD , 3KDD i 4KDD ) oraz drogi wewnętrzne ( 2KDW, 3KDW, 4KDW ) oraz istniejące dojścia i dojazdy do działek budowlanych nie wyznaczone na rysunku planu; 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na zasadach oraz przy uwzględnieniu minimalnych wskaźników określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
4) nakaz urządzenia stanowisk parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż określona dla stanowisk parkingowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
5) możliwość tworzenia dróg wewnętrznych przy spełnieniu następujących warunków:
a) szerokość nie może być mniejsza niż 10 m,

b) obowiązek włączenia drogi do istniejącego układu dróg publicznych, a w przypadku, gdy z uwagi na istniejące uwarunkowania, włączenie obustronne nie jest możliwe obowiązek zakończenia drogi placem do zawracania o wymiarach 12,5 m na 12,5 m.


§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) zaopatrzenie terenów w sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejące, rozbudowywane oraz nowe zbiorowe systemy uzbrojenia:
a) sieć wodociągową z systemem przeciwpożarowym,

b) sieć kanalizacji sanitarnej,

c) sieć kanalizacji deszczowej,

d) sieć gazową,

e) sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym lub kablowym,

f) sieć ciepłowniczą,

g) sieć telekomunikacyjną;


2) zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich modernizację, przebudowę i rozbudowę wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz związanych z przyszłym zagospodarowaniem terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami ust. 2-9 oraz z zastrzeżeniem pkt 3;
3) lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznych lub kablowych średniego i niskiego napięcia w granicach terenów w sposób niewyłączający możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem podstawowy lub przeznaczeniem dopuszczalnym dla poszczególnych terenów;
4) powiązanie sieci z zewnętrznym układem infrastruktury technicznej poprzez sieci zlokalizowane w granicach obszaru;
5) dopuszczenie lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, a także na pozostałych terenach, o ile lokalizacja ta jest zgodna z ustaleniami szczegółowymi planu oraz z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wód podziemnych;
2) rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 1) odprowadzanie ścieków ze wszystkich obiektów budowlanych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu gospodarki wodami, do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, indywidualnych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 1) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych; wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki wodami, z zastrzeżeniem pkt 4, na nieutwardzony teren działki budowalnej lub do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących;
2) możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych niezagospodarowanych w granicach działek budowlanych do kanalizacji deszczowej;
3) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni dróg do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, zbiorników infiltracyjnych lub na nieutwardzony teren w granicach drogi;
4) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu odprowadzania ścieków.

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 1) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z zachowaniem ustaleń ust. 8;
2) rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów gospodarczych i grzewczych ustala się: 1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek budowlanych lub butli;
2) rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 1) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zachowaniem ustaleń ust. 8;
2) w przypadku zastosowania kotłowni indywidualnych zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej, tj. gaz, olej opałowy, pellet, drewno, energia elektryczna lub alternatywne źródła energii odnawialnej z zachowaniem ustaleń ust. 8.

8. W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ustala się możliwość lokalizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną oraz ciepło, przy czym zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 10kW. 9. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) budowę i montaż urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych.

10. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach.
§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN , 3MN , 4MN i 5MN , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych,

b) miejsc parkingowych,

c) zieleni urządzonej,

d) wiat;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa usługowa,

b) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz realizacji nowych budynków inwentarskich w istniejących zagrodach,

c) obiekty małej architektury,

d) dojścia i dojazdy do działek budowlanych,

e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) realizację budynków w formie zabudowy wolnostojącej;
2) wolnostojące budynki usługowe nie mogą przekroczyć na działce budowlanej łącznie 100 m² powierzchni zabudowy;
3) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
4) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01;
5) maksymalną intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,8;
6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
7) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków:
a) mieszkalnych: 3 kondygnacje, przy czym 3 kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,

b) usługowych: 2 kondygnacje,

c) pozostałych: 1 kondygnacja;


8) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 12 m,

b) usługowych: 10 m,

c) garaży: 6 m,

d) pozostałych: 8 m;


9) dachy budynków:
a) geometria: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 12° do 45° lub płaskie,

b) kolorystyka: −dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°: pokrycie dachowe w kolorach czerwieni, brązu lub grafitu, −dla dachów płaskich wymogów w zakresie kolorystyki nie ustala się;


10) kolorystykę i materiały wykończeniowe elewacji budynków:
a) zaleca się stosowanie jasnych kolorów pastelowych powierzchni ścian,

b) zaleca się wykończenie z materiałów naturalnych takich jak kamień, cegła, drewno.


3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, realizowanych na działkach budowlanych na tym terenie, w tym w garażach stanowiących odrębny budynek lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, w ilości minimum:
1) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
2) 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 15. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU , 2MNU i 3MNU , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa i rzemieślnicza;


2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych,

b) miejsc parkingowych,

c) zieleni urządzonej,

d) wiat;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz realizacji nowych budynków inwentarskich w istniejących zagrodach,

b) obiekty małej architektury,

c) dojścia i dojazdy do działek budowlanych,

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) realizację budynków w formie zabudowy:
a) wolnostojącej na terenach 1MNU , 2MNU i 3MNU ,
b) bliźniaczej na terenach 1MNU i 2MNU ;

2) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
3) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01;
4) maksymalną intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,8;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
6) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków:
a) mieszkalnych: 3 kondygnacje, przy czym 3 kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,

b) usługowych: 2 kondygnacje,

c) pozostałych: 1 kondygnacja;


7) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 12 m,

b) usługowych: 10 m,

c) garaży: 6 m,

d) pozostałych: 8 m;


8) dachy budynków:
a) geometria: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 12° do 45° lub płaskie,

b) kolorystyka: −dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°: pokrycie dachowe w kolorach czerwieni, brązu lub grafitu, −dla dachów płaskich wymogów w zakresie kolorystyki nie ustala się;


9) kolorystykę i materiały wykończeniowe elewacji budynków:
a) zaleca się stosowanie jasnych kolorów pastelowych powierzchni ścian,

b) zaleca się wykończenie z materiałów naturalnych takich jak kamień, cegła, drewno.


3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, realizowanych na działkach budowlanych na tych terenach, w tym w garażach stanowiących odrębny budynek lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, w ilości minimum:
1) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
2) 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 16. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNR , 2MNR , 3MNR i 4MNR , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych,

b) miejsc parkingowych,

c) zieleni urządzonej,

d) wiat;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa zagrodowa,

c) obiekty małej architektury,

d) dojścia i dojazdy do działek budowlanych,

e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) realizację budynków w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
3) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01;
4) maksymalną intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,8;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
6) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków:
a) mieszkalnych: 3 kondygnacje, przy czym 3 kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,

b) usługowych: 2 kondygnacje,

c) pozostałych: 1 kondygnacja;


7) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 12 m,

b) usługowych: 10 m,

c) garaży: 6 m,

d) pozostałych: 8 m;


8) dachy budynków:
a) geometria: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 12° do 45° lub płaskie,

b) kolorystyka: −dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°: pokrycie dachowe w kolorach czerwieni, brązu lub grafitu, −dla dachów płaskich wymogów w zakresie kolorystyki nie ustala się;


9) kolorystykę i materiały wykończeniowe elewacji budynków:
a) zaleca się stosowanie jasnych kolorów pastelowych powierzchni ścian,

b) zaleca się wykończenie z materiałów naturalnych takich jak kamień, cegła, drewno.


3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, realizowanych na działkach budowlanych na tych terenach, w tym w garażach stanowiących odrębny budynek lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, w ilości minimum:
1) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
2) 1 miejsce na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 17. 1. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL , 2ZL, 3ZL , 4ZL i 5ZL , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: lasy;
2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, których realizacja nie powoduje konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej.

2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz lokalizacji budynków. 3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 18. 1. Dla terenu rolniczego zadrzewionego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZz, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona w formie zadrzewień;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) miejsc parkingowych,

b) zieleni urządzonej;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,

b) dojścia i dojazdy,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 1) zakaz lokalizacji budynków;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 19. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy głównej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej;
2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następującą szerokość w liniach rozgraniczających terenu, o którym mowa w ust. 1: 25 m.
3. Określona w ust. 2 szerokość w liniach rozgraniczających nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań oraz zakrętów.

§ 20. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następującą szerokość w liniach rozgraniczających terenu, o którym mowa w ust. 1: 12 m.
3. Określona w ust. 2 szerokość w liniach rozgraniczających nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań oraz zakrętów.

§ 21. 1. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD , 2KDD , 3KDD i 4KDD , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) miejsc parkingowych,

b) zieleni urządzonej;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. Ustala się następującą szerokość w liniach rozgraniczających terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dla terenu 1KDD : od 8 do 10 m, zakończony placami do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 2) dla terenu 2KDD : 10 m, zakończony placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 3) dla terenu 3KDD : 10 m, zakończony placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 4) dla terenu 4KDD : 10 m, zakończony placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Określone w ust. 2 szerokości w liniach rozgraniczających nie uwzględniają wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań oraz zakrętów.

§ 22. 1. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW , 2KDW , 3KDW i 4KDW , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne stanowiące dojścia i dojazdy do działek budowlanych;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) miejsc parkingowych,

b) zieleni urządzonej;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. Ustala się następującą szerokość w liniach rozgraniczających terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dla terenu 1KDW : od 2 do 4,1 m; 2) dla terenu 2KDW : od 2,9 do 3,9 m; 3) dla terenu 3KDW : od 3,3 do 5,2 m; 4) dla terenu 4KDW : od 3,1 do 5 m.
3. Określone w ust. 2 szerokości w liniach rozgraniczających nie uwzględniają wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań oraz zakrętów.

§ 23. 1. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1MN , 2MN , 3MN , 4MN , 5MN i 3MNU w wysokości 30%. 2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MNU , 2MNU , 1MNR , 2MNR , 3MNR , 4MNR , 1ZL , 2ZL , 3ZL , 4ZL , 5ZL , 1RZz , 1KDG , 1KDL , 1KDD , 2KDD , 3KDD , 4KDD , 1KDW , 2KDW , 3KDW , 4KDW stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w ustawie, w związku z czym nie ustala się stawki procentowej. § 24. Dla obszaru objętego niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. § 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice.pdf (2,22MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV/192/2020.docx (2,30MB)

DOCXZałącznik nr 2 XXV/192/2020.docx (5,45KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXV/192/2020.docx (6,71KB)

DOCXZałącznik nr ata XXV/192/2020.docx (10,03KB)

PDFUchwała Nr XXV/193/2020 - protokół głosowania (33,24KB)