Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PABIANICE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2018 r.,  poz.  2081  z  późn.  zm.) oraz Uchwałą Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew, zmienioną Uchwałą Nr IV/32/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11.03.2020 r. do 2.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w godzinach pracy urzędu. W siedzibie można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi dotyczące projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2020 r. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do planu miejscowego jest Wójt Gminy Pabianice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice oraz jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek 

PDFUchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew - projekt (1,22MB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew - rysunek planu - projekt (3,23MB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew - prognoza oddziaływania na środowisko - projekt (2,62MB)
PDFOświadczenie kierującego zespołem autorskim (285,82KB)