Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Sposób załatwiania:

1. Przyjęcie zgłoszenia na formularzu "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego":

- w postaci papierowej,
- w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

2. Wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, na wniosek osoby zgłaszającej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego".
 2. Do wglądu, w przypadku obywatela RP, dowód osobisty lub paszport.
 3. Do wglądu, w przypadku cudzoziemca:
  •  obywatela Unii Europejskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  • członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu,
  • niebędącego obywatelem UE, wizę lub inny ważny dokument pobytu.

Inne informacje:

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016, poz.23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Wymeldowania z pobytu stałego dokonuje się w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego.
 4. Formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 5. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 6. Wymeldować się można z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego, w organie gminy właściwym dla nowego miejsca pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).
   

Opłaty:

Czynność wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego w wysokości 17 zł.

Formularze:

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/Notification of a change of permanent residence (68,56KB)