Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Sposób załatwiania:

 1. Przyjęcie zgłoszenia na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego".
 2. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na wniosek osoby zgłaszającej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego".
 2. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 3. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Inne informacje:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016, poz.23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 5. Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba czasowo zamieszkuje.
 6. Formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym.
 7. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Opłaty:

Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Uwagi:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu pobytu automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Formularze:

PDFZgłoszenie pobytu stałego (47,65KB)