Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260,poz. 1669/ Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze:

- podinspektor ds. dróg
w Referacie  Dróg i Planowania  Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pabianicach,
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice


1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe ,
- minimum 2 letni staż pracy (na umowę o prace),
- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
- znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw:  o drogach publicznych, o samorządzie gminnym,  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych  i aktów wykonawczych do tych ustaw,
- biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

2) Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska ds.  dróg należy:

1.Prowadzenie  całokształtu  spraw związanych z zarządzaniem drogami, placami  i ulicami gminnymi , w szczególności:
- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
- nadzór nad budową , modernizacją, remontami  i ochroną dróg,
- określenie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
- koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych przebiegających przez teren gminy,
- przygotowywanie zamówień na wykonawstwo prac w trybie przewidzianym ustawą 
o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi regulaminami,
- planowanie i koordynacja w terenie akcji „Zima”.

2. Nadzorowanie prawidłowego oświetlenia  dróg i ulic na terenie gminy oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych z  Zakładem Energetycznym i sprzedawcami energii,

3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej.

4. Nadzór nad pracami na drogach, wykonywanymi przez pracowników Urzędu Gminy oraz  pracowników skierowanych do pracy w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

5. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy Pabianice i Zastępcy Wójta Gminy Pabianice.

6. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,

7. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań.

8. Pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań – w zakresie wykonywanych zadań,

9. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji- w zakresie wykonywanych zadań.

3. Warunki pracy na stanowisku

- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

5. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy(wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)
4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia:
a) o nieposzlakowanej opinii,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
d) własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru 
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: "konkurs na stanowisko  inspektor ds. dróg".
3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godziny 15:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
5) dokumenty aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,
6) dokumenty aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych będą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz .U. 2018 poz. 217)
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260,poz. 1669/. 

Pabianice, dnia 03 marca 2020 r.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Załączniki:

PDF  Ogłoszenie o naborze (326,38KB)
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata (10,58KB)
DOCOświadczenie (1) (34,50KB)
DOCOświadczenie (2) (34,50KB)
DOCOświadczenie (3) (34,50KB)
DOCOświadczenie (4) (34,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych (35,00KB)

 

PDFInformacja o zwieszeniu naboru (96,55KB)

PDFInformacja z 7.04.2020 r. dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds.dróg (283,73KB)