Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice

Pabianice, 17 marca 2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice

Znak sprawy: OKS.055.1.2020

Urząd Gminy w Pabianicach zaprasza do składania ofert na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice

 1. Zamawiający

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice Marcina Wieczorka, z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, województwo łódzkie, powiat pabianicki. Tel./fax: 42 213 96 60, e-mail: , NIP: 731-191-39-30, REGON: 472057804.

 1. Zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

I. OPRACOWANIE TREŚCI PRZEWODNIKA HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PO GMINIE PABIANICE

 1. Minimum 60 stron tekstu przeliczeniowego (1800 znaków na stronę), dotyczącego walorów przyrodniczych, historii, zabytków i innych atrakcji turystycznych Gminy Pabianice
 2. Minimum 100 zdjęć z terenu Gminy Pabianice
 3. Indeks nazw geograficznych oraz bibliografia
 4. Logotypy wskazane przez zamawiającego

 

Wykonawca udzieli zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej lub przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe na treść przewodnika obejmującej co najmniej następujące pola eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

II. PRZYGOTOWANIE MAPY TURYSTYCZNEJ GMINY PABIANICE

 1. Profesjonalna mapa turystyczna obszaru w skali zoptymalizowanej dla terenu Gminy Pabianice i dostosowanego do formatu mapy (układ współrzędnych, legenda, podziałka)
 2. Zdjęcia i opisy miejscowości, rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych na terenie Gminy Pabianice
 3. Cześć mapowa – mapa + legenda w języku polskim
 4. Część opisowa – minimum 20 zdjęć miejscowości i atrakcji turystycznych Gminy Pabianice
 5. Logotypy wskazane przez zamawiającego
 6. Teksty i zdjęcia dostarczy wykonawca

 

Dane techniczne publikacji:

 1. Format B2 drukarski
 2. Kolor 4+4
 3. Mapa dwustronna
 4. Papier G-Print, minimum 115 gram/m2
 5. Falcowanie dostosowane do formatu przewodnika
 6. Nakład 3.000 sztuk
 7. Dostawa do zamawiającego

 

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej.

 

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

30 września 2020 r.

 

 1. Informacje o procedurze zapytania ofertowego

 

 1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w terminie do dnia 23 marca 2020 r. włącznie z dopiskiem „opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice "
 2. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl jako skan dokumentu - oferty. W tytule wiadomości należy wpisać: Opracowanie przewodnika oraz mapy po gminie Pabianice
 3. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena – 100%
 4. Termin związania ofertą: 60 dni.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

- Mariusz Rzepkowski, e-mail: , tel.: 502 64 75 91.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru wykonawcy w przypadku gdy oferta z najniższą ceną będzie przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie przez Zamawiającego na realizację zadania lub w przypadku gdy żadna z otrzymanych ofert nie będzie oferowała wykonania zamówienia w pełnym zakresie.

 

Lista załączników

           

 

PDFZestawienie otrzymanych ofert (145,99KB)