Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
1) „Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 95.000,00 zł,
2) „Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice do kwoty w wysokości 16.000,00 zł,
3) „Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” do kwoty w wysokości 170.000,00 zł.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2020 r.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice.
§ 3. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r..pdf (113,57KB)

PDFUchwała Nr XXVI/202/2020 - protokół głosowania (33,17KB)