Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 15 ust. 1, pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475, 2493) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się: 1) wykaz istniejących przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) zasady i warunki korzystania z przystanków, o których mowa w pkt. 1, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Tracą moc: 1) Uchwała Nr XXVIII/251/2012 Rady Gminy Pabianice z dn. 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków;
2) Uchwała Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dn. 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków;
3) Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dn. 9 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostepnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków z wyłączeniem ust. 7 i ust. 8 pkt 1 i pkt 2 załącznika Nr 2 do tej Uchwały, których nieważność stwierdzona została rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego z dn. 14 lutego 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.pdf (325,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV/199/2020.docx (7,77KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXV/199/2020.docx (6,41KB)