Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz odpłatności za te usługi, zgodnie z brzmieniem Załączników nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. oraz Nr VII/70/2019 z dnia 25 marca 2019 r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób.pdf (350,98KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV/189/2020.docx (6,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXV/189/2020.docx (8,55KB)