Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.

PDFOŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r. (170,43KB)

Pabianice, dnia 25.03.2020 r.

OŚN.6220.01.05.2020

DECYZJA nr 1/2020 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach  bez oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.) oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.),

Orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Porszewice II, na części działki 88/2 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie, Panu Krzysztofowi Walaszczykowi – Porszewice 7, 95-200 Pabianice.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej Ustawą, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Z wniosku z dnia 19.12.2019 r. Pana Krzysztofa Walaszczyka, wszczęto w dniu 15.01.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Porszewice II, na części działki 88/2 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy ce potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie powołanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się do:

§ 3 ust. 1 pkt 40 lit. a.

40) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

– w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziornej,

– na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego – na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy,

– na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

– w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.5),

– jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

– jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową

W dniu 15.01.2020 r. Wójt Gminy Pabianice wystąpił do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 14.02.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, po zapoznaniu się z materiałami w sprawie, zaproponował odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to tym, że inwestycja ta pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań chroniących środowisko nie powinna wywierać nadmiernego ujemnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne podczas eksploatacji złoża.

Dnia 30.01.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Wójta Gminy Pabianice o uzupełnienie braków formalnych oraz przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wójt Gminy Pabianice w dniu 05.02.2020 r. wezwał inwestora do uzupełnienia KIP. Uzupełnienie otrzymano w dniu 10.02.2020 r. Wójt Gminy Pabianice dnia 18.02.2020 r. przesłał wymagane uzupełnienia. Pismem z dnia 25.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wskazując dodatkowo na konieczność określenia następujących warunków i wymagań:

1.Wydobywanie kopaliny ze złoża „Porszewice II” należy prowadzić:

a)w obrębie jednego pola eksploatacyjnego o powierzchni wydobycia nie przekraczającej 1,9835 ha;

b)metodą odkrywkową, systemem ścianowym, wyrobiskiem wgłębnym, jednym piętrem wydobywczym;

c)bez użycia środków strzałowych, z warstwy niezawodnionej;

d)do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. od 6,0 do 9,5 m p.p.t., czyli na rzędnych od 171,4 m n.p.m. do 172,2 m n.p.m.

2.W przypadkach ewentualnego zasiedlenia terenu kopalni przez osobniki zwierząt gatunków chronionych (np. ptaki w stromych skarpach), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.

3.Zdejmowanie nakładu zalegającego nad złożem należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od początku marca do 15 października po uzyskaniu zezwolenia na niszczenie siedlisk gatunków chronionych. Dopuszcza się zdejmowanie nakładu po 31 sierpnia w przypadku stwierdzenia braku lęgów na przedmiotowym terenie.

4.Usunięty wyprzedzająco nakład należy czasowo gromadzić w granicach terenu górniczego, w sposób uporządkowany w formie zwałowisk (wałów ziemnych) pełniących funkcję wałów ochronnych przed dostępem osób i zwierząt.

5.Kopalnię należy wyposażyć w sorbenty służące do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 03.02.2020 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia następujących warunków i wymagań:

1 )wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowczych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonywać poza terenem zakładu;

2) teren zakładu, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

3) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;

4) prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;

5) w czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu;

6) eksploatację złoża prowadzić odkrywkowo, systemem ścianowym, bez użycia środków wybuchowych.

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy , w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Załącznikiem obligatoryjnym do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Pabianice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty orzeczono jak w sentencji.

 

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek