Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji

Zarządzenie NR 38/2020

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 30 marca 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1571,1696,1815) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz.688, 1570, 2020) zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r. w  pkt. V zmienia się: Ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „ V.1. Oferty zostaną otwarte najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r. przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Pabianice.”        Ust. 13, który otrzymuje brzmienie : „ V.13. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Pabianice do dnia 30 kwietnia 2020 r. „

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Pabianice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

PDF   Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r. (140,36KB)