Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 8 ust. 23, w związku z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli konsultantów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 8.000,00 zł.
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.pdf (112,36KB)

PDFUchwała Nr XXVII/206/2020 - protokół głosowania (33,17KB)