Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach w nowym brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXXVII/314/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, Nr XXXI/287/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. oraz Nr XXXVI/318/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/314/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

PDF   Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.pdf (260,14KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/204/2020.docx (10,79KB)

PDFUchwała Nr XXVII/204/2020 - protokół głosowania (33,10KB)