Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 782) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i  w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice:

  1. uchwały Nr XXV/190/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice;
  2. uchwały Nr XXV/191/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew.    

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla w/w projektów zmian planów zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do w/w zmian planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24.06.2020 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w pok. 11 lub w sekretariacie Urzędu w pok. 1 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: gmina@pabianice.gmina.pl.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot, oznaczenie nieruchomości oraz zmian planów miejscowych lub prognoz, których dotyczą.   

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice pok. 11, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Pabianice, w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Pabianice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.pabianice.gmina.pl/ochrona-danych-osobowych oraz w Urzędzie Gminy Pabianice.

WÓJT GMINY PABIANICE
Marcin Wieczorek