Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się drodze gminnej zlokalizowanej w miejscowości Bychlew prowadzącej w kierunku miejscowości Terenin w granicach dz. nr 191 i nr 289 nazwę ulica: Gen. Aleksandra Arkuszyńskiego. 2. Nadaje się drodze gminnej zlokalizowanej w miejscowości Bychlew prowadzącej w kierunku miejscowości Jadwinin w granicach dz. nr 494 nazwę: ulica Nowa. 3. Nadaje drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Bychlew na terenie osiedla położonego na północ od drogi wymienionej w ust. 1 w granicach dz. nr 630/35, 641/5, 636/13, 636/16, 630/17, 630/20, 633/4, 635/6, 634/16, 634/19, 634/22, 634/25, 634/28 i 634/31 nazwę: ulica Dolina Pabianki. 4. Nadaje się drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Bychlew w granicach dz. nr 227/5 nazwę: ulica Sosnowa. 5. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1-4 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew.pdf (505,71KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVIII/212/2020.docx (391,42KB)