Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 471) w związku z Uchwałą Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew, zmienioną Uchwałą Nr IV/32/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2018 r., Rada Gminy Pabianice, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice,

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będący integralną częścią planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pabianice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pabianice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º; 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa; 5) modernizacji – należy przez to rozumieć działania związane ze zwiększeniem wartości użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu budowlanego lub urządzenia; 6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu poza którą nie można sytuować od strony linii rozgraniczającej budynków i budowli przykrytych dachem; dopuszcza się przekroczenie tych linii maksymalnie o 1,5 m najdalej wysuniętą częścią dachu, parapetu, podokiennika, pilastra, balkonu, zadaszenia wejścia do budynku, schodów; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą kondygnacji podziemnych; 7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone dla poszczególnych terenów w ramach realizacji planu jako dominujące; 8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania inny niż podstawowy, który został dopuszczony planem jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego na określonym terenie; przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić samodzielnej funkcji oraz jest możliwe do realizacji jedynie po wcześniejszej lub przy równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych oraz dojść i dojazdów, których realizacja może nastąpić przed realizacją przeznaczenia podstawowego), o ile w ustaleniach szczegółowych nie określono inaczej; 9) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony indywidualnym symbolem cyfrowo–literowym; 10) wiacie – należy przez to rozumieć budowlę w postaci przekrycia (dachu, konstrukcji powłokowej) podpartego słupami lub nadwieszonego z lekkimi ścianami lub bez nich, niewydzieloną z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych; 11) wysokości obiektu budowlanego niebędącego budynkiem – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonego punktu tego obiektu; 12) średnim poziomie terenu – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną pomiędzy najniższą i najwyższą rzędną projektowanego terenu na obrysie przegród zewnętrznych budynku lub na obrysie obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, lub w przypadku wiat na obrysie zewnętrznym rzutu poziomego zadaszenia wiaty; 13) konstrukcji powłokowej – należy przez to rozumieć cienkie żelbetowe lub wykonane z blach metalowych lekkie struktury nośne, które mają za zadanie przykrycia powierzchni dachowych. 2. Definicje pozostałych pojęć niewymienionych powyżej a użytych w niniejszej uchwale znajdują się w przepisach odrębnych.
§ 3. Rysunek planu zawiera następujące elementy: 1) nagłówek oraz określenie skali rysunku;
2) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice z oznaczeniem granic terenu objętego ustaleniami planu;
3) oznaczenia obowiązujące będące ustaleniami planu:
a) granica obszaru objętego ustaleniami planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) strefa bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,

e) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia,

f) tereny zmeliorowane,

g) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania w metrach,

h) informację o położeniu całego obszaru objętego ustaleniami planu w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 Niecka łódzka,

i) przeznaczenie terenów: − MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,− MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej,− RZ – teren rolniczy – łąki i pastwiska,− R – tereny rolnicze,− KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,− KP – tereny publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych;

4) pozostałe oznaczenia na rysunku planu, nie wymienione w pkt 3, są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 4. 1. Dla obszaru objętego granicami określonymi w §1 niniejszej uchwały ustala się: 1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym kolorystykę obiektów budowlanych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtowania krajobrazu;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
12) stawki procentowe, na podstawie których określa się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do ustalenia:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2) możliwość zachowania obecnego kąta nachylenia połaci dachowych w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów;
3) przeprowadzenie nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na terenach oznaczonych symbolem MNU z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) dla istniejących budynków znajdujących się w całości lub częściowo poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, możliwość:
a) przeprowadzenia rozbudowy wyłącznie w granicach terenu wyznaczonego przez nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) przeprowadzenia remontu, przebudowy lub nadbudowy poza granicami terenu wyznaczonego przez nieprzekraczalne linie zabudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;


5) obowiązek lokalizowania zabudowy zgodnie z oznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
6) możliwość lokalizacji budynków na terenach oznaczonych symbolem MNU na działkach budowlanych o szerokości mniejszej niż 20 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa; 7) maksymalną dopuszczalną wysokość obiektów budowalnych niebędących budynkami wynoszącą 12 m, przy czym ustalenie to nie dotyczy:
a) wiat, dla których maksymalna wysokość wynosi 8 m,

b) słupów linii elektroenergetycznych, dla których maksymalna wysokość wynosi 25 m,

c) obiektów budowlanych łączności publicznej realizowanych na podstawie przepisów odrębnych;


8) wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów MN i MNU ; 9) dopuszczenie zachowania pierwotnej wysokości oraz remontu, przebudowy, odbudowy i rozbudowy z zakazem nadbudowy dla istniejącej zabudowy wyższej i/lub posiadającej większą liczbę kondygnacji niż określona w ustaleniach szczegółowych dla terenu;
10) w zakresie podziału nieruchomości ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) na terenach 1MN , 2MN , 4MN , 5MN : 1000 m²,
b) na terenach 3MN : 600 m²,
c) na terenach MNU : 800 m²;

11) wymogów zawartych w pkt 10 nie stosuje się:
a) dla działek budowlanych wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej,

b) dla działek budowlanych wydzielanych w celu polepszenia warunków zagospodarowania sąsiedniej działki budowlanej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.


§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się: 1) zakaz:
a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury celu publicznego, w tym również z zakresu łączności publicznej,

b) lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;


2) w granicach terenów zmeliorowanych, oznaczonych na rysunku planu, w przypadku zmiany sposobu użytkowania obowiązek przebudowy urządzeń melioracji wodnych w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, umożliwiający swobodny odpływ wód drenażowych z pozostałych terenów, na których funkcjonują urządzenia melioracyjne; przebudowa urządzeń melioracyjnych musi być prowadzona w zgodzie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania wodami;
3) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ochronę akustyczną:
a) dla terenów oznaczonych symbolem MNU jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo–usługowej,
b) dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;


4) dla całego obszaru objętego ustaleniami planu zakaz produkcji futer i skór;
5) zakaz prowadzenia każdej działalności związanej z magazynowaniem, zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i odzyskiem odpadów, za wyjątkiem magazynowania odpadów wytwarzanych przez wytwórcę.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę krajobrazu kulturowego poprzez kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów MN , MNU , KDD i KP . § 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się w obrębie dróg publicznych, do których należą tereny dróg publicznych klasy dojazdowej KDD oraz w obrębie terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych KP , obowiązek kształtowania nawierzchni dróg i chodników w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. § 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów ustala się: 1) dla całego obszaru objętego ustaleniami planu w celu ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401:
a) zakazy, o których mowa w §6 pkt 1,

b) obowiązek zachowania wymogów ochronnych wynikających z przepisów odrębnych;


2) w strefie bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, o szerokości po 18,0 m od osi linii, wyznaczonej na rysunku planu, zakaz sadzenia drzew o wysokości przekraczającej 5,0 m;
3) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia o szerokości po 6,0 m od osi linii, wyznaczone na rysunku planu, w których:
a) zakazuje się sadzenia drzew o wysokości przekraczającej 3,0 m,

b) obowiązują szczególne warunki prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu budownictwa,

c) zakazuje się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; lokalizacja pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi musi uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych;


4) ograniczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 związane są ściśle z przebiegiem sieci lub lokalizacją obiektów infrastruktury technicznej; w przypadku likwidacji sieci lub skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych wymogów, o których mowa w pkt 2 i 3 nie stosuje się.

§ 10. W zakresie realizacji celów publicznych ustala się: 1) obszarami realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym są:
a) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolem KDD ,
b) tereny publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych, oznaczone symbolem KP ;

2) obszarami realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym są tereny w granicach stref bezpieczeństwa od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV oraz pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, jako służące budowie i utrzymaniu obiektów infrastruktury technicznej będących celami publicznymi;
3) dopuszcza się realizację celów publicznych na pozostałych terenach, niewymienionych w pkt 1 i 2, w ramach funkcji i warunków zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

§ 11. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 1) nie wskazuje się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem MN i MNU zgodnie z pkt 4, 5 i 6; 3) nie ustala się parametrów działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału dla nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami RZ i R w związku z przeznaczeniem terenów na cele rolne; 4) dla terenów 1MN , 2MN , 4MN i 5MN ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości: a) minimalną powierzchnię działki: 1000 m²,

b) minimalną szerokość frontu działki: 20 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80º do 100º;


5) dla terenów 3MN ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości: a) minimalną powierzchnię działki: 600 m²,

b) minimalną szerokość frontu działki: 16 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80º do 100º;


6) dla terenów MNU ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości: a) minimalną powierzchnię działki: 800 m²,

b) minimalną szerokość frontu działki: 20 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80º do 100º.


2. Zasad i warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do działek wydzielanych na potrzeby obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) powiązanie obszaru objętego ustaleniami planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym za pośrednictwem drogi publicznej klasy dojazdowej ( 1KDD ) oraz publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych ( 1KP i 2KP ); 2) obsługę obszaru objętego ustaleniami planu poprzez drogi publiczne klasy dojazdowej ( 1KDD , 2KDD , 3KDD i 4KDD ), publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze ( 1KP i 2KP ) oraz istniejące dojścia i dojazdy do działek budowlanych nie wyznaczone na rysunku planu; 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na zasadach oraz przy uwzględnieniu minimalnych wskaźników określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
4) nakaz urządzenia stanowisk parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,

b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,

c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,

d) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;


5) możliwość tworzenia dróg wewnętrznych przy spełnieniu następujących warunków:
a) szerokość nie może być mniejsza niż 5 m,

b) obowiązek włączenia drogi do istniejącego układu dróg publicznych, a w przypadku, gdy z uwagi na istniejące uwarunkowania, włączenie obustronne do istniejącego układu dróg publicznych nie jest możliwe obowiązek zakończenia drogi placem do zawracania.


§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) zaopatrzenie terenów w sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejące, rozbudowywane oraz nowe zbiorowe systemy uzbrojenia:
a) sieć wodociągową z systemem przeciwpożarowym,

b) sieć kanalizacji sanitarnej,

c) sieć kanalizacji deszczowej,

d) sieć gazową,

e) sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym lub kablowym,

f) sieć ciepłowniczą,

g) sieć telekomunikacyjną;


2) zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich modernizację, przebudowę i rozbudowę wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz związanych z przyszłym zagospodarowaniem terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami ust. 2–9 oraz z zastrzeżeniem pkt 3;
3) lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznych lub kablowych średniego i niskiego napięcia w granicach terenów w sposób niewyłączający możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem podstawowym lub przeznaczeniem dopuszczalnym dla poszczególnych terenów;
4) lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110kV wyłącznie w strefie bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia o której mowa §9 pkt 2, oznaczonej na rysunku planu;
5) powiązanie sieci z zewnętrznym układem infrastruktury technicznej poprzez sieci zlokalizowane w granicach obszaru;
6) dopuszczenie lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, a także na pozostałych terenach, o ile lokalizacja ta jest zgodna z ustaleniami szczegółowymi planu oraz z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wód podziemnych;
2) rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 1) odprowadzanie ścieków ze wszystkich obiektów budowlanych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu gospodarki wodami, do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, indywidualnych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 1) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych; wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki wodami, z zastrzeżeniem pkt 4, na nieutwardzony teren działki budowalnej lub do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących;
2) możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych niezagospodarowanych w granicach działek budowlanych do kanalizacji deszczowej;
3) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni dróg do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, zbiorników infiltracyjnych lub na nieutwardzony teren w granicach drogi;
4) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu odprowadzania ścieków.

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 1) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z zachowaniem ustaleń ust. 8;
2) rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) wyznaczona na rysunku planu strefa bezpieczeństwa od linii elektroenergetycznej 110kV stanowi jednocześnie pas technologiczny tej linii.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów gospodarczych i grzewczych ustala się: 1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek budowlanych lub butli;
2) rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 1) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła, z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zachowaniem ustaleń ust. 8;
2) w przypadku zastosowania kotłowni indywidualnych zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej, tj. gaz, olej opałowy, pellet, drewno, energia elektryczna lub alternatywne źródła energii odnawialnej z zachowaniem ustaleń ust. 8.

8. W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ustala się możliwość lokalizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną oraz ciepło, przy czym zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 10kW. 9. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) budowę i montaż urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych.

10. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach.
§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN , 2MN , 3MN , 4MN i 5MN , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych,

b) miejsc parkingowych,

c) zieleni urządzonej,

d) wiat;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa usługowa,

b) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz realizacji nowych budynków inwentarskich w istniejących zagrodach,

c) dojścia i dojazdy do działek budowlanych,

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) realizację budynków w formie zabudowy wolnostojącej;
2) wolnostojące budynki usługowe nie mogą przekroczyć na działce budowlanej łącznie 100 m² powierzchni zabudowy;
3) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
4) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01;
5) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8;
6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
7) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków:
a) mieszkalnych: 3 kondygnacje, przy czym 3 kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,

b) usługowych: 2 kondygnacje,

c) pozostałych: 1 kondygnacja;


8) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 12 m,

b) usługowych: 10 m,

c) garaży: 6 m,

d) pozostałych: 8 m;


9) dachy budynków:
a) geometria: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 12° do 45° lub płaskie,

b) kolorystyka: −dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°: pokrycie dachowe w kolorach czerwieni, brązu lub grafitu, −dla dachów płaskich wymogów w zakresie kolorystyki nie ustala się;


10) kolorystykę i materiały wykończeniowe elewacji budynków:
a) zaleca się stosowanie jasnych kolorów pastelowych powierzchni ścian,

b) zaleca się wykończenie z materiałów naturalnych takich jak kamień, cegła, drewno.


3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, realizowanych na działkach budowlanych na tym terenie, w tym w garażach stanowiących odrębny budynek lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, w ilości minimum:
1) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
2) 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 15. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU , 2MNU , 3MNU , 4MNU , 5MNU i 6MNU , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa;


2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych,

b) miejsc parkingowych,

c) zieleni urządzonej,

d) wiat;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz realizacji nowych budynków inwentarskich w istniejących zagrodach,

b) dojścia i dojazdy do działek budowlanych,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) realizację budynków w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
3) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01;
4) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
6) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków:
a) mieszkalnych: 3 kondygnacje, przy czym 3 kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,

b) usługowych: 2 kondygnacje,

c) pozostałych: 1 kondygnacja;


7) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 12 m,

b) usługowych: 10 m,

c) garaży: 6 m,

d) pozostałych: 8 m;


8) dachy budynków:
a) geometria: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 12° do 45° lub płaskie,

b) kolorystyka: −dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°: pokrycie dachowe w kolorach czerwieni, brązu lub grafitu, −dla dachów płaskich wymogów w zakresie kolorystyki nie ustala się;


9) kolorystykę i materiały wykończeniowe elewacji budynków:
a) zaleca się stosowanie jasnych kolorów pastelowych powierzchni ścian,

b) zaleca się wykończenie z materiałów naturalnych takich jak kamień, cegła, drewno.


3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, realizowanych na działkach budowlanych na tym terenie, w tym w garażach stanowiących odrębny budynek lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, w ilości minimum:
1) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
2) 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 16. 1. Dla terenu rolniczego - łąki i pastwiska, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZ, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: łąki i pastwiska;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) miejsc parkingowych,

b) zieleni urządzonej,

c) wiat;


3) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia i dojazdy,

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 1) zakaz lokalizacji budynków;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 95%.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 17. 1. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację realizowanych dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi:
a) dróg dojazdowych do pól,

b) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;


3) przeznaczenie uzupełniające: inne niż wymienione w pkt 2 lit. b obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, których lokalizacja nie powoduje konieczności wyłączenia gruntów klas I-III z produkcji.

2. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów , o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) zakaz lokalizacji budynków;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających terenów komunikacji wyznaczonych w planie.

§ 18. 1. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD , 2KDD , 3KDD i 4KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) miejsc parkingowych,

b) zieleni urządzonej;


3) przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następującą szerokość w liniach rozgraniczających terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dla terenu 1KDD : 9 m; 2) dla terenu 2KDD : 10 m, zakończony placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 3) dla terenu 3KDD : 9 m, zakończony placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 4) dla terenu 4KDD : 10 m, zakończony placami do zawracania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Określona w ust. 2 szerokość w liniach rozgraniczających nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań oraz zakrętów.

§ 19. 1. Dla terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KP i 2KP , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: publicznie dostępny samorządowy ciąg pieszy;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację zieleni urządzonej;
3) przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następującą szerokość w liniach rozgraniczających terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dla terenu 1KP : 5 m; 2) dla terenu 2KP : od 5 do 5,4 m.
3. Określona w ust. 2 szerokość w liniach rozgraniczających nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań oraz zakrętów.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ruch pojazdów.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1, stanowią dla przylegających terenów i działek budowlanych obsługę komunikacyjną w formie dojazdu do budynków i urządzeń z nimi związanych.

§ 20. 1. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu ustala się dla terenów oznaczonych symbolem MN w wysokości 30%. 2. Dla terenów oznaczonych symbolami MNU , RZ , R , KDD i KP stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w ustawie, w związku z czym nie ustala się stawki procentowej. § 21. Dla obszaru objętego niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. § 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew.pdf (2,03MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVIII/211/2020.docx (1,46MB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVIII/211/2020.docx (5,74KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXVIII/211/2020.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr ata XXVIII/211/2020.docx (10,11KB)