Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ), art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284, 695.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizo.pdf (412,12KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/218/2020.docx (16,23KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIX/218/2020.docx (8,03KB)