Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice

Transmisje on-line z sesji Rady Gminy Pabianice

 

Archiwalne nagrania z sesji

https://gminapabianice.tv-polska.eu/filmy/kategoria/10-rada

https://www.youtube.com/channel/UCklz_CNXfDqlBU-oLuoLSEg

 

Wyniki głosowań:

http://rada.pabianice.gmina.pl/glosowania

 

Klauzula informacyjna – RODO dla osób biorących udział
w Sesji Rady Gminy Pabianice


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że obrady  Rady Gminy Pabianice są transmitowane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa uczestnictwo w Sesji Rady Gminy Pabianice jest w pełni dobrowolne. Uczestnicząc w obradach Rady Gminy Pabianice wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w tym wizerunku.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Kontakt z  Inspektorem ochrony danych:

Magdalena Kuszmider

tel.: 607-770-718;

e- mail: iod@pabianice.gmina.pl

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20. ust. 1b. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c). Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Transmisja sesji Rady Gminy Pabianice jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej: https://gminapabianice.tv-polska.eu/sesja, https://www.youtube.com/channel/UCklz_CNXfDqlBU-oLuoLSEg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pabianice.gmina.pl/.

Nagrania zapisane na nośnikach danych będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO oraz inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67).

Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Pabianice oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  tym profilowania.

Administrator Danych Osobowych