Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 25 czerwca 2020  r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy w Pabianicach 

 1. Otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. i sprawozdań finansowych za rok 2019.
 8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2019 r.
 9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
 10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy – Uchwała Nr XXX/A/2020 
  2. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r. - Uchwała Nr XXX/B/2020 
  3. wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXX/C/2020 
  4. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXX/D/2020 
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXX/E/2020
  6. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXX/F/2020
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020–2024 – Uchwała Nr XXX/G/2020
 12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 
 13. Komunikaty i sprawy różne. 
 14. Zamknięcie obrad sesji.