Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 , art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 269, art. 270 , art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2019 r.;
2) sprawozdaniem finansowym za 2019 r.;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Pabianice;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium; zatwierdza się sprawozdania, o których mowa w pkt 1 i 2; udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r..pdf (111,08KB)