Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych


I.    Wyborca podlegający w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r., może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych głosowania korespondencyjnego może dokonanć zgłoszenia ustnie, w tym telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

1)     nazwisko i imię (imiona);

2)     imię ojca;

3)     datę urodzenia;

4)     numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

5)     wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

6)     wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie po 7 lipca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

II. Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

1)     koperta zwrotna;

2)     karta do głosowania;

3)      koperta na kartę do głosowania;

4)     oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5)     instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

III. Postępowanie głosującego korespondencyjnie wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:

1)     imię i nazwisko;

2)     numer ewidencyjny PESEL;

3)     własnoręczny podpis.

Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1)        zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,

2)        wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

wyborca oddaje oczekującemu przedstawicielowi Poczty Polskiej.