Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pabianice, dnia 20.07.2020r. 

OŚN.6220.05.01.2020 

                                             

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695. - zwanej dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471. - zwanej dalej ustawą ooś),

zawiadamia się o wszczęciu postępowania

z wniosku Andrzeja Włodarczyka „WŁODAN” SP.J Porszewice 31, reprezentowanego przez Joannę Ignar – Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny, ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan” Andrzej Włodarczyk SP.J. zlokalizowanego w Porszewicach 31 na działkach nr ew. 131/2, 132/3, 133/3, 136/1,137/1, 132/2, 133/2, 146/1, 147/1, 156/1, 138/2, 139, 134/3, 245/1, 148/1, 134/2, 142, 154/1, 141, 140/2, 152/1, 140/5, 140/4, 150/1, 149/1, 151/1 obręb 0019 Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie oraz 263/5, 263/6, 263/7, 263/8 obręb 20 Prusinowice, Gmina Lutomiersk, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice (ul. Torowa 21; Pabianice), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Porszewice. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Sylwester Izbicki
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

  1. Strony według właściwości. (Odrębny załącznik)
  2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach
  3. Urząd Gminy Lutomiersk
  4. a/a

Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Porszewice
  2. Tablica informacji Urzędu Gminy Pabianice
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice

PDFOŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (527,49KB)