Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020

Pabianice, dnia 28.08.2020 r.

OŚN.6220.02.31.2020

DECYZJA nr 4/2020 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.) oraz  § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104, 151 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.),

Orzekam

odmówić uchylenia Decyzji ostatecznej Wójta Gminy Pabianice z dnia 10.03.2020 r. znak OŚN.6220.02.07.2020 – stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie., z wniosku z dnia 20.01.2020 r. Wiesława Drelicha

określam dodatkowe wskazania, w postaci:

  1. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowczych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego;
  2. Teren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych; 
  3. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;
  4. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
  5. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu; 
  6. Eksploatację złoża prowadzić odkrywkowo, systemem wgłębnym, bez użycia środków wybuchowych, a z części zawodnionej wydobywać kruszywa naturalnie, bez odpompowywania wykopu;
  7. Kruszywo wydobyte z zawodnionej części złoża, w celu grawitacyjnego odsączenia wody, składować na pryzmie na terenie zakładu górniczego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powołanej powyżej ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Z wniosku z dnia 20.01.2020 r. Pana Wiesława Drelicha reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Grażynę Porwańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ATMO PROJEKT Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska, wszczęto dnia 28.01.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie. Działki są własnością Archidiecezji Łódzkiej, Pan Wiesław Drelich dysponuje nimi na podstawie umowy zawartej między stronami na okres 3 lat. Zgodnie z art. 71 ust. 2 powołanej powyżej ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839): 
§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 3 - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, 
§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 5 - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),  
§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit b - z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a. 

Przedsięwzięcie jest kwalifikowane w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy).  

W dniu 28.01.2020 r. Wójt Gminy Pabianice wystąpił do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 29.01.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, po zapoznaniu się z materiałami w sprawie, zaproponował odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to niskim stopniem konfliktowości względem środowiska, ze względu na sposób eksploatacji. Dnia 03.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Wójta Gminy Pabianice o uzupełnienie braków formalnych, przedłożenie oświadczenia, wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego oraz przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wójt Gminy Pabianice dnia 11.02.2020 r. przesłał aneks do KIP oraz uzupełnienie formalne. Dnia 06.02.2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się do Wójta Gminy Pabianice o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień. Pismem z dnia 11.02.2020 r. Wójt Gminy Pabianice przesłał do Wód Polskich wymagane uzupełnienia.  Pismem z dnia 20.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 20.02.2020 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konkretnych warunków i wymagań.

W związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa oraz wnioskiem o stwierdzenie nieważności, Wójt Gminy Pabianice zwrócił się z prośbą do inwestora o niepodejmowanie działań związanych z realizacją inwestycji.

Dnia 27.03.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o stwierdzenie nieważności Decyzji Wójta Gminy Pabianice. Dnia 02.04.2020 r. Wójt Gminy Pabianice przekazał dokumentacje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz z odniesieniem się do zarzutów. Decyzją z dnia 09.06.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi orzekło odmówić stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Pabianice.

Dnia 27.03.2020 r. pięć prywatnych osób, reprezentowanych przez kancelarię PWP Pomorski i Wiśniewski wniosło odwołanie od Decyzji Wójta Gminy Pabianice. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi dnia 12.05.2020 r. umorzyło postępowanie odwoławcze w tej sprawie ze względu na brak przedmiotowości odwołania. Dnia 29.06.2020 r. Wójt Gminy Pabianice przekazał dokumentację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w związku ze skargą na decyzję organu II instancji. 

Dnia 08.05.2020 r. „Towarzystwo na rzecz Ziemi” wniosło odwołanie od Decyzji Wójta Gminy Pabianice. W dniu 02.06.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi postanowiło stwierdzić niedopuszczalność odwołania. 

Dnia 18.06.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi dopuściło na prawach strony Stowarzyszenie „Protest Porszewice” w postępowaniu wszczętym na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Pabianice.

Dnia 07.06.2020 r. wniesiono wniosek o wznowienie postępowania. Wniosek o wznowienie postępowania złożony został przez właścicielkę nieruchomości położonej w sąsiedztwie omawianego przedsięwzięcia, przez co należało uznać ją jako stronę postępowania. Wójt Gminy Pabianice postanowieniem z dnia 06.07.2020 r. wznowił postępowanie na wniosek strony. W związku ze wznowieniem postępowania oraz zarzutem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, iż organ opiniujący nie otrzymał Aneksu I do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dnia 20.07.2020 r. Urząd Gminy Pabianice przesłał uzupełnienie dokumentów do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach. Po zapoznaniu się z dodatkowym materiałem Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 10.08.2020 r. zaproponował odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 03.08.2020 r. wnioskodawczyni przedstawiła swoje stanowisko dotyczące Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Odnosząc się to tych uwag organ stwierdza, że prawidłowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji zapobiega dopływowi i wyklucza dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych - projektowana inwestycja nie będzie źródłem wprowadzanych zanieczyszczeń do wód podziemnych. Powstanie inwestycji nie będzie się wiązało z emisją ścieków technologicznych do środowiska, do wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływanie na wody podziemne (pierwszy poziom wodonośny) mógłby występować jedynie w przypadku nieprawidłowo funkcjonowania instalacji. Zachowanie odpowiednich reżimów pracy wyklucza takie oddziaływanie. 

Brak oddziaływania na wody podziemne nie spowoduje pogarszania się stanu wszystkich części wód podziemnych.

Z uwagi na brak stosowania działań, które mogłyby powodować zanieczyszczenie wód podziemnych funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wymagało wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Na podstawie przeprowadzonych analiz w oparciu o materiały wejściowe wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji oraz obowiązujące przepisy prawne można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie kolidować z realizacją celów dla środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się odwadniania złoża (wyrobiska) ani też dostawy wód ze źródeł zewnętrznych – złoże będzie suche. Zapewni to neutralność inwestycji względem lokalnie występujących wód podziemnych. 

Zmiany w ukształtowaniu terenu nie będą powodować zakłócania stosunków wodnych z uwagi na występowanie poziomu wodonośnego poniżej spągu złoża. Nie wpłynie to w związku z tym na układ poziomów wodonośnych wód podziemnych.

Dla określenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny wykonano symulację komputerową rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. W obliczeniach uwzględniono punkt obserwacyjny – najbliższą zabudowę mieszkaniową. Metoda obliczeniowa oparta jest na modelu rozprzestrzeniani się hałasu w środowisku. Podstawowymi danymi źródłowymi w obliczeniach poziomów dźwięku były moce akustyczne projektowanych źródeł.

Obliczenia poziomu hałasu wykonane zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania oraz Instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku” (program son2, wersja 5.2).

Model zastosowany w oprogramowaniu uwzględnia zjawiska pochłaniania dźwięku przez powietrze, a także poprawki spowodowane tłumieniem dźwięku przez grunt, zieleń, ukształtowanie terenu. 

Wyniki analiz przedstawiono w formie graficznej i stanowią one materiał dowodowy.

Ponadto Wójt Gminy Pabianice uznał za właściwe określić dodatkowe wskazania dla omawianej inwestycji. Należy nadmienić, iż w/w wskazania znajdowały się w uzasadnieniu pierwotnej Decyzji, jednak zgodnie z zarzutem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi powinny one znajdować się w sentencji Decyzji, a nie jak to miało miejsce pierwotnie, w uzasadnieniu. 

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

W toku postępowania zakończonego ostateczną decyzją nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wznowienie postępowania nie dało również podstaw do tego by taka ocena musiała być przeprowadzona.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Pabianice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice.

W wyniku wznowionego postępowania – analizy zebranego materiału dodatkowego, organ nie znalazł więc podstaw do uchylenia bądź zmiany dotychczasowej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
  3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

PDFOŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020 r. (251,06KB)