Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwstycyjnych: 1) "Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 95.000,00 zł,
2) "Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 38.463,00 zł,
3) "Remont drogi powiatowej nr 3308W w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)" do kwoty w wysokości 147.537,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r..pdf (114,23KB)